عباسعلی حاجی بگلو
عباسعلی حاجی بگلو

عباسعلی حاجی بگلو

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: hajibeglou(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 15423
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان